Lumo Energia

Sähkön kilpailutus – Miten valitset parhaan sähkösopimuksen

Sähkön kilpailutus – Miten valitset parhaan sähkösopimuksen
Ener­gia­vi­ras­ton vuon­na 2016 teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan vain rei­lut 10 % suo­ma­lai­sis­ta oli kil­pai­lut­ta­nut säh­kö­so­pi­muk­sensa. Viimeisten vuosien aikana luku on varmasti kasvanut, mutta moni luottaa edelleen paikallisen sähköverkkoyhtiön toimittamaan sähköön, hinnasta riippumatta.

Asiakaskyselymme mukaan yli 70 % suomalaisista valitsee sähkösopimuksensa hinnan mukaan, kun taas reilut 20 % haluaa uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä ja valitsee sopimuksensa sähkön alkuperän mukaan. Kyselystä selviää, että jopa 93 % vastaajista koki sähkösopimuksen vaihtamisen helpoksi.

Sopimuksen vaihtamisesta selvää säästöä sai 25 % ja jonkin verran säästöä 50 % vastaajista. Sähkölasku kasvoi alle 10 % vastaajista. Laskun kasvaminen selittyy ainakin osittain uusiutuvan energian pariin siirtymisellä.*

Mitä sähkö maksaa

Sähkön kilpailutuksessa sähkön hinta on helpoin vertailukohta. Kilowattitunnin hinta on kuitenkin harvalle selkeä mittari, joka kertoisi suoraan, miten suuri kuukausittainen sähkölasku tulee olemaan.

Sähkösopimusta kilpailutettaessa on hyvä olla tiedossa ainakin arvio omasta sähkön kulutuksesta. Keskimäärin kerrostalokaksion kulutus on noin 200 kilowattituntia kuukaudessa, kun taas kolmiossa kuluu samassa ajassa noin 300 kilowattituntia sähköä.

Mikäli sähkön hinta on esimerkiksi 6 snt/kWh, on kaksion sähkölasku arvioidulla keskikulutuksella noin 12 euroa kuukaudessa. Jos sähkön hinta nousee sentin tai kulutus 20 %, tarkoittaa se kuukaudessa kahden euron lisäkustannusta.

Mistä sähkön hintaerot syntyvät

Lähtökohtaisesti sähköyhtiöt markkinoivat sähkön hintaa ja esittelevät edullisimman tarjouksen. Laskun kokonaissumman kannalta on kuitenkin merkittävämpää huomioida, että yhtiö ei peri isoa perusmaksua. Kun perusmaksu on maltillinen tai sitä ei ole ollenkaan, voi lisäksi valita sopimukseensa sähkön alkuperäksi Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioiman EKOenergian. Ym­pä­ris­tö­te­ko ro­kot­taa kuk­ka­roa­si noin 1–2 eu­roa kuu­kau­des­sa.

Kun kulutus on suurempaa, myös säh­kön hin­ta kas­vat­taa mer­ki­tys­tään. Sil­loin kiin­teä­hin­tai­nen so­pi­mus pi­dem­mäl­lä si­tou­tu­mi­sel­la on tur­val­li­sem­pi vaih­toeh­to. Säh­kö­las­ku ei pää­se yl­lät­tä­mään ja mää­räa­jan pää­tyt­tyä saat uu­den tar­jouk­sen.

Kun omakotitalon sähkölasku on sata euroa, pieni perusmaksu ei enää paina puntarissa. Tällöin tärkeintä on ennakoitava ja edullinen kilowattitunti. Sähkön pörssihinta on periaatteessa kaikille myyjille sama, joten hintaerot syntyvät yritysten katteista: sähköyhtiö ostaa sähköä tukkuhintaan ja myy sen asiakkaalle pienellä katteella, aivan kuten muutkin kauppiaat.

Markkinahintaisella pörssisähkösopimuksella sähkön hinta vaihtelee, mutta pienellä kulutuksella vaihtelu kääntyy kokonaiskuvassa poikkeuksetta asiakkaan eduksi. Hintaan vaikuttavat usein loogiset tekijät, kuten sähkön kysyntä ja tuotanto. Pohjoismaissa yleinen vesivoima tuottaa edullista sähköä koskien jylistessä, mutta kuivalla kaudella hinta voi nousta. Sähköyhtiöiden omat kulut yhdessä tuotanto- ja tukkuhinnan kanssa muodostavat pörssisähkön myyntihinnan.

Kuinka vertailla sähkötarjouksia

Kilpailutuksen tarpeeseen on syntynyt useita eri vertailusivustoja. Kattavan tietopaketin ja vertailupalvelun löydät Energiaviraston Sähkönhinta.fi-palvelusta. Muita vertailusivustoja ovat esimerkiksi Sähkövertailu ja Sähkömittari, joiden verkkosivustoilla voit kilpailuttaa sähkösopimuksen.

Pörs­si­säh­kön ja kiin­teä­hin­tai­sen, mää­räai­kai­sen tar­jouk­sen vä­lil­lä ei ole pit­käs­sä juok­sus­sa juu­ri­kaan eroa. Tä­mä sel­viää Ener­gia­vi­ras­ton ti­las­tois­ta. Säh­kön ku­lu­tus vaih­te­lee kuu­kau­sit­tain mer­kit­tä­väs­ti sil­loin kun esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­loa läm­mi­te­tään säh­köl­lä. Ko­val­la ku­lu­tuk­sel­la si­tou­tu­mi­nen kiin­teä­hin­tai­seen so­pi­muk­seen tar­koit­taa ta­sai­sem­paa las­kua lä­pi vuo­den, ei­kä sähkön kil­pai­lu­tuk­sen sen het­ki­nen pörs­si­hin­ta ole pa­ras rat­kai­su.

Jär­ke­vä ku­lut­ta­ja va­lit­see myös it­sen­sä nä­köi­sen ja ar­vo­maail­maan­sa so­pi­van yh­tiön, jo­ka pa­nos­taa esi­mer­kik­si puh­taam­man säh­kön mark­ki­noin­tiin ei­kä tuo­ta tai si­joi­ta fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­töön. Hin­nal­taan hal­vin vaih­toeh­to voi tul­la muul­la ta­val­la kal­liik­si.

Tietopankki:

Määräaikainen sopimus

Markkinahintainen pörssisähkösopimus

Kilowattitunti

*Lumo Energian asiakaskyselyyn vastasi 3 212 asiakasta.

Lisää artikkeleita

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–17.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

Usein kysytyt kysymykset

Sähköpostitse
[email protected]
Löydät myös vastauksia usein kysytyt kysymykset sivulta.