Ympäristöystävällinen sähkösopimus – Näin sähkön alkuperät eroavat toisistaan

Ympäristöystävällinen sähkösopimus – Näin sähkön alkuperät eroavat toisistaan

Säh­kö­so­pi­muk­sia ver­tail­les­sa on help­po kat­soa pelk­kää hin­taa, sil­lä pis­tok­kees­ta tu­le­va säh­kö toi­mii sa­mal­la ta­val­la myy­jäs­tä riip­pu­mat­ta. Säh­kön tuo­tan­nos­sa on kui­ten­kin suu­ria ero­ja ei­kä hal­vin ai­na ole pa­ras vaih­toeh­to.

Säh­kö­so­pi­mus­ten mer­kit­tä­vin ero ym­pä­ris­tön ja ar­vo­maail­man kan­nal­ta on säh­kön al­ku­pe­rä. Eri­lai­sia rat­kai­su­ja on tar­jol­la niin mon­ta, et­tä ku­lut­ta­jan voi ol­la vai­keaa löy­tää omia ar­vo­jaan ja toi­vei­taan vas­taa­va so­pi­mus. Al­la on lis­tat­tu tyy­pil­li­set vaih­toeh­dot säh­kön al­ku­pe­räk­si.

Sekasähkö

Määrittelemättömällä alkuperällä myytävä sekasähkö voidaan tuottaa millä tahansa tavalla. Usein sekasähkö on halvinta mahdollista energiaa. Sekasähkön ostajan rahoista osa menee väistämättä fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ja myyjä päättää, mistä välittämänsä sähkön hankkii.

Biosähkö

Bio­polt­toai­neil­la tar­koi­te­taan puu­ta, tur­vet­ta ja hak­kuu­jä­tet­tä. Bio­polt­toai­nei­den tuo­tan­to on usein pai­kal­lis­ta, ja niiden hii­li­ja­lan­jäl­ki on var­sin pie­ni suo­riin fos­sii­li­siin polt­toai­nei­siin ver­rat­tu­na. Bio­säh­köä myy­vät lä­hin­nä bio­polt­toai­neil­la ener­giaa tuot­ta­vat yri­tyk­set. Vaik­ka bio­polt­toai­nei­ta käy­te­tään pal­jon pien­tuo­tan­nos­sa, puus­ta syn­tyy vii­den­nes Suo­mes­sa käy­tet­tä­väs­tä ener­gias­ta.

Fossiiliton tai päästövapaa sähkö

Kun pu­hu­taan säh­kös­tä, jon­ka tuo­tan­to ei tuo­ta hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä ei­kä kuor­mi­ta il­mas­toa, on ky­sees­sä usein pääo­sin ydin­voi­mal­la tuo­tet­tu säh­kö. Ydinvoiman rin­nal­la sähköntuotannossa saatetaan käyttää tuu­li- ja ve­si­voi­maa. Ky­se ei siis ole uu­siu­tu­vis­ta ener­gia­muo­dois­ta, ja osa ra­hois­ta tu­kee ydin­voi­maa. Mark­ki­noil­le on il­mes­ty­nyt myös täy­sin ydin­voi­mal­la tuo­tet­tu­ja säh­kö­so­pi­muk­sia.

Uusiutuvista energianlähteistä tuotettu sähkö

Uu­siu­tu­vil­la ener­gia­muo­doil­la tar­koi­te­taan ylei­ses­ti tuu­li-, au­rin­ko- ja ve­si­voi­maa. Nä­mä tuo­tan­to­muo­dot ei­vät ku­lu­ta luon­non­va­ro­ja tai tuo­ta pääs­tö­jä. Tu­le­vai­suu­des­sa uu­siu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen tuotantolaitosten jouk­koon voi­vat nous­ta myös aal­to- ja vuo­ro­ve­si­voi­ma­lat. Uu­siu­tu­vista energianlähteistä tuo­tet­tu säh­kö tu­li­si os­taa myy­jäl­tä, jo­ka huo­leh­tii energian al­ku­pe­rä­ta­kuis­ta. Usein voit va­li­ta it­se, mi­kä­li ha­luat eri­tyi­ses­ti vain au­rin­ko-, tuu­li- tai ve­si­voi­maa.

EKOenergia

EKOe­ner­gia on ai­noa säh­köl­le myön­net­tä­vä kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu ym­pä­ris­tö­merk­ki. Säh­kö on tuo­tet­tu al­ku­pe­rä­ta­kui­den mu­kai­ses­ti uu­siu­tu­vis­ta ener­gia­läh­teis­tä va­li­koi­duis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa. Kes­tä­vyysk­ri­tee­reil­lä huo­leh­di­taan muun muassa tuu­li­voi­ma­loi­den oi­keas­ta si­joit­ta­mi­ses­ta se­kä vir­ta­ve­sien suo­je­lus­ta. Li­säk­si osa mak­suis­ta si­joi­te­taan ym­pä­ris­tö­ra­has­toi­hin, jot­ka edis­tä­vät puh­taan ener­gian ja hii­li­nie­lu­jen tuo­tan­toa.

Sähkösopimus ilman perusmaksua

Valitse mielenrauha kiinteällä kilowattituntihinnalla. Tämä sopimus sopii kaikkiin kohteisiin.

  • 12 kk määräaikainen sopimus
  • Kiinteä kWh-hinta 4,20 snt
  • Ei perusmaksua

Artikkelit

Asiakaspalvelu

Arvostamme asiakkaitamme ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, paremman sähkösopimuksen.

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

09 4272 0444 [email protected]