Lumo Energia

Asiakaspalvelu

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita asiakkaillamme on. Nopeiten pääset eteenpäin katsomalla tämän sivun usein kysytyt kysymykset läpi, ehkäpä vastaus kysymykseesi löytyy sieltä!

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Mikäli asiasi on kiireellinen, soita numeroon 09 4272 0444. Muissa tapauksissa suosittelemme lähettämään sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Usein kysyttyä (FAQ

Mi­ten voin ir­ti­sa­noa säh­kö­so­pi­muk­se­ni?

Lu­mo Ener­gian tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vil­la so­pi­muk­sil­la on kah­den vii­kon ir­ti­sa­no­mi­sai­ka. Muu­ton yh­tey­des­sä säh­kö­so­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa sa­mal­la, kun so­vit uu­des­ta so­pi­muk­ses­ta.

Jos et tar­vit­se uut­ta so­pi­mus­ta, voit ir­ti­sa­noa so­pi­muk­se­si hel­pos­ti lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia asia­kas­pal­ve­luum­me osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Olen muut­ta­mas­sa, mi­ten mi­nun tu­li­si toi­mia?

Säh­kö­so­pi­mus on ai­na lii­tet­ty tiet­tyyn osoit­tee­seen. Uu­teen asun­toon muut­taes­sa säh­kö­so­pi­mus oli­si hy­vä teh­dä jo kak­si viik­koa en­nen muut­toa, jos se vain on mah­dol­lis­ta. Näin var­mis­tut sii­tä, et­tä säh­köt ovat pääl­lä he­ti muut­taes­sa­si. Teh­des­sä­si säh­kö­so­pi­mus­ta ti­laus­lo­ma­ket­tam­me käyt­täen, va­lit­se So­pi­mus­ti­lan­ne-koh­das­sa vaih­toeh­to "Teen sopimusta osoitteseen, jossa minulla ei ole aikaisempaa sopimusta". Jos si­nun tar­vit­see saa­da so­pi­mus al­ka­maan ai­kai­sem­min kuin 5 vuo­ro­kau­den pääs­tä, ole yh­tey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se.

Jos olet jo Lu­mo Ener­gian asia­kas ja ha­luat jat­kaa ny­kyis­tä so­pi­mus­ta­si uu­des­sa osoit­tees­sa­si, si­nun tar­vit­see muu­ton yh­tey­des­sä ai­noas­taan il­moit­taa meil­le muu­tos­ta­si asia­kas­pal­ve­luum­me ja me siir­räm­me säh­kö­so­pi­muk­se­si uu­teen osoit­tee­seen.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Ha­luan siir­tää so­pi­muk­se­ni toi­sel­ta säh­kön­toi­mit­ta­jal­ta teil­le, mi­ten mi­nun tu­lee toi­mia?

Jos olet toi­sen säh­kön­myy­jän asia­kas, voit hank­kia ko­tii­si säh­köt hel­pos­ti meil­tä. Ir­ti­sa­nom­me van­han so­pi­muk­se­si puo­les­ta­si. Huo­mioit­han et­tä uu­si so­pi­mus voi­daan aloit­taa 15 vuo­ro­kau­den siirtymäajan jäl­keen. Tämä koskee myös määräaikaista sopimusta. Jos ny­kyi­nen säh­kö­so­pi­muk­se­si on mää­räai­kai­nen ja määräaika päättyy yli 15 vuorokauden päästä, voim­me aloit­taa so­pi­muk­sem­me mää­räa­jan pää­tyt­tyä.

Teh­des­sä­si ti­laus­ta ti­laus­lo­mak­keem­me kaut­ta, va­lit­se vaih­toeh­to "Vaihdan sähkönmyyjää nykyisessä asunnossani".

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Miten saan e-laskun käyttöön?

Voit tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissasi laskun maksun yhteydessä. Muut laskutusvaihtoehdot ovat paperilasku (maksuton) tai sähköpostilasku (maksuton).

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
En ole saanut laskua pitkään aikaan, mistä tämä johtuu?

Emme lähetä asiakkaille laskua jos loppusumma on alle viisi euroa. Pienellä sähkönkulutuksella esimerkiksi kesämökkikohteessa voi käydä niin, ettet saa laskua pitkään aikaan. Laskutettava summa siirtyy aina seuraavalle laskulle ja lasku lähetetään kun laskutettavaa on yli viisi euroa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Kun teen teille sopimuksen, irtisanotteko vanhan sähkösopimukseni?

Irtisanomme puolestasi vanhan sopimuksesi siihen osoitteeseen, johon teet meille uuden sopimuksen. Vaikka sopimus olisi eri henkilön nimissä tällä hetkellä, irtisanomme sen siinäkin tapauksessa.

Jos sinulla on sopimus jossain toisessa osoitteessa, esimerkiksi kesämökillä tai vanhassa osoitteessasi, emme irtisano sitä puolestasi jos sopimus ei ole meillä. Muista irtisanoa tämä sopimus erikseen nykyiselle sähkönmyyjällesi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mis­tä säh­kö­ni tu­lee?

Lu­mo Ener­gia myy ai­noas­taan uu­siu­tu­vis­ta ener­gia­läh­teis­tä eli au­rin­ko-, ve­si-, ja tuu­li­voi­mas­ta tuo­tet­tua säh­köä. Myy­mäm­me säh­kö os­te­taan poh­jois­mai­ses­ta Nord Pool -säh­kö­pörs­sis­tä, ja on siis tuo­tet­tu Poh­jois-Eu­roo­pas­sa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mi­ten voin päi­vit­tää ny­kyis­tä so­pi­mus­ta?

Si­nun ei tar­vit­se teh­dä uut­ta ti­laus­ta päi­vit­tääk­se­si so­pi­mus­ta­si. Voit teh­dä päi­vi­tyk­sen ti­laus­lo­mak­keel­la va­lit­se­mal­la So­pi­mus­ti­lan­ne-koh­das­sa vaih­toeh­don "Tuot­teen vaih­to (sopimus jo Lumo Energialla)". Voit myös ol­la yh­tey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se ja päi­vi­täm­me so­pi­mus­ta­si ha­lua­mal­la­si ta­val­la.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mis­tä säh­kö­las­ku­ni lop­pu­sum­ma muo­dos­tuu?

Suo­mes­sa säh­kö­las­kun lop­pu­sum­ma koos­tuu vii­des­tä ele­men­tis­tä, jot­ka ovat ar­von­li­sä­ve­ro, säh­kö­ve­rot, säh­kön siir­to­ku­lut säh­kö­ver­kos­sa se­kä säh­köe­ner­gian hin­ta ja myyn­ti­ku­lut. Kes­ki­mää­rin säh­kön siir­to­ku­lut ja ve­rot kat­ta­vat noin puo­let säh­kö­las­kus­ta­si.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Toteutuneet laskutushinnat markkinahintaisissa sopimuksissa

Säh­kön kuu­kau­sit­tain vaih­tu­va hin­ta mää­räy­tyy Nord­Pool-säh­kö­pörs­sis­tä os­te­tun säh­köe­ner­gian si­sää­nos­to­hin­nan mu­kaan, jo­hon li­sä­tään säh­kön­myy­jän mar­gi­naa­li (0,49 snt / kWh + ALV 24 % = 0,61 snt/kWh sis ALV). Si­sää­nos­tos­ta muo­dos­tu­vat ku­lut (0,40 snt / kWh + ALV 24 % = 0,5 snt/kWh sis ALV; pro­fii­li­ris­ki­mak­su on ol­lut 10/2017-3/2018 kes­ki­mää­rin 0,4 sent­tiä/kwh) ai­heu­tu­vat Lu­mo Ener­gian uu­siu­tu­vat ener­gia­muo­dot va­lin­neen asia­kas­kun­nan säh­kön­käyt­töp­ro­fii­lin eroa­vuu­des­ta ko­ko Suo­men alue­hin­nan muo­dos­ta­vaan se­ka­säh­kön käyt­töp­ro­fii­liin. Ku­lut­ta­ja voi eri pyyn­nös­tä vaih­taa ve­loi­tus­pe­rus­teen tun­tis­pot-so­pi­muk­seen, jos­sa si­sää­nos­top­ro­fii­li ei muo­dos­ta si­sää­nos­to­ku­lu­ja ku­lut­ta­jan mak­saes­sa kus­ta­kin tun­nis­ta ky­sei­sen tun­nin Suo­men alueen spot-hin­taa li­sät­ty­nä säh­kön­myy­jän mar­gi­naa­lil­la, jol­la ka­te­taan mm. uu­siu­tu­van ener­gian al­ku­pe­rä­ta­kuu.

Laskutushintamme kehitys

Tammikuu 2016 5,43 snt/kWh

Helmikuu 2016 3,97 snt/kWh

Maaliskuu 2016 4,12 snt/kWh

Huhtikuu 2016 4,13 snt/kWh

Toukokuu 2016 4,25 snt/kWh

Kesäkuu 2016 5,19 snt/kWh

Heinäkuu 2016 4,63 snt/kWh

Elokuu 2016 4,50 snt/kWh

Syyskuu 2016 4,64 snt/kWh

Lokakuu 2016 5,26 snt/kWh

Marraskuu 2016 5,69 snt/kWh

Joulukuu 2016 4,82 snt/kWh

Keskiarvo vuonna 2016: 4,63 snt / kWh

Tammikuu 2017 4,83 snt/kWh

Helmikuu 2017 5,09 snt/kWh

Maaliskuu 2017 4,55 snt/kWh

Huhtikuu 2017 4,64 snt/kWh

Toukokuu 2017 4,55 snt/kWh

Kesäkuu 2017 4,65 snt/kWh

Heinäkuu 2017 5,13 snt/kWh

Elokuu 2017 5,37 snt/kWh

Syyskuu 2017 5,44 snt/kWh

Lokakuu 2017 4,98 snt/kWh

Marraskuu 2017 5,16 snt/kWh

Joulukuu 2017 4,76 snt/kWh

Keskiarvo vuonna 2017: 4,93 snt / kWh

Tammikuu 2018 5,53 snt/kWh

Helmikuu 2018 6,93 snt/kWh

Maaliskuu 2018 7,14 snt/kWh

Huhtikuu 2018 5,99 snt/kWh

Toukokuu 2018 5,80 snt/kWh

Kesäkuu 2018 6,86 snt/kWh

Heinäkuu 2018 7,80 snt/kWh

Elokuu 2018 7,98 snt/kWh

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mi­ten säh­kön hin­ta mää­räy­tyy?

Lu­mo Ener­gia os­taa kai­ken myy­män­sä säh­kön poh­jois­mai­ses­ta Nord Pool -säh­kö­pörs­sis­tä, jos­sa säh­kön hin­ta mää­räy­tyy suo­raan ky­syn­nän ja tar­jon­nan mu­kaan. Säh­kö­pörs­sis­sä tuot­ta­jat myy­vät omaa tuo­tan­toaan kiin­nos­tu­neil­le os­ta­jil­le. Säh­kön hin­ta mää­räy­tyy, kun os­ta­jan ja myy­jän tar­jouk­set koh­taa­vat.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Voin­ko it­se vai­kut­taa las­ku­tus­ta­paan?

Lä­he­täm­me säh­kö­las­kun kuu­kau­sit­tain. Voit it­se va­li­ta, ha­luat­ko las­ku­si lä­he­tet­tä­vän säh­kö­pos­tit­se (maksuton) vai pa­pe­ri­las­ku­na (maksuton). Voit myös tehdä e-laskusopimuksen (maksuton) verkkopankissasi saatuasi meiltä ensimmäisen laskusi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Sähköjen kytkentä, sähkönsiirto ja sitä koskeva laskutus

Näistä asioista vastaa paikallinen sähkönsiirtoyhtiö. Ole tarvittaessa yhteydessä heidän asiakaspalveluunsa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Ha­luan vaih­taa säh­kön­myy­jää teil­le, mut­ta en tie­dä milloin ny­kyi­nen mää­räai­kai­nen so­pi­muk­se­ni päät­tyy

Ole yh­tey­des­sä ny­kyi­seen säh­kön­myyn­tiyh­tiöö­si ja sel­vi­tä tie­to heil­tä. Jos et tie­dä mi­kä yh­tiö toi­mit­taa si­nul­le säh­köä, ole yh­tey­des­sä pai­kal­li­seen säh­kön­siir­toyh­tiöön. Heil­lä on ai­na ajan­ta­sai­nen tie­to ny­kyi­ses­tä säh­kön­myyn­tiyh­tiös­tä­si.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mik­si las­kul­la ei näy mit­ta­ri­lu­ke­mia?

Mer­kit­tä­vä osa Suo­men säh­kön­käy­tös­tä on niin sa­not­tu­ja tun­ti­mi­tat­tu­ja käyt­tö­paik­ko­ja. Tä­mä tar­koit­taa et­tä säh­kö­mit­ta­rien siir­ryt­tyä tun­ti­luen­taan, mit­ta­ril­ta ei enää hae­ta mit­ta­ri­lu­ke­mia. Mit­ta­ris­ta saa­tu tun­ti­ku­lu­tus­tie­to ker­too ku­lu­tuk­sen, jon­ka mu­kaan asia­kas­ta ve­loi­te­taan. Mit­ta­ri­lu­ke­maa ei täs­sä ta­pauk­ses­sa käy­te­tä ei­kä se sik­si näy las­kul­la.

Tun­ti­mit­tauk­seen pe­rus­tu­va säh­kön­käyt­tö il­moi­te­taan jo­kai­sel­ta las­ku­tet­ta­val­ta kuu­kau­del­ta erik­seen. Las­ku­tus­jak­so al­kaa kuun vii­mei­ses­tä päi­väs­tä klo 00:00 seu­raa­van kuun vii­mei­seen päi­vään klo 23.59. Voit ver­ra­ta ku­lu­tus­ta mit­ta­rin lu­ke­miin ot­ta­mal­la kuun­vaih­teen en­sim­mäi­sen päi­vän lu­ke­mat mit­ta­rin näy­tös­tä. Pe­rät­täis­ten lu­ke­mien ero­tus on sa­ma kuin las­kul­la nä­ky­vä ku­lu­tus ky­sei­sel­le kuu­kau­del­le. Jos tar­vit­set mit­ta­ri­lu­ke­maa, se on ai­na saa­ta­vil­la siir­toyh­tiöl­tä.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Voiko alaikäinen tehdä sähkösopimuksen omiin nimiinsä?

Sähkösopimuksen voi tehdä vain täysi-ikäisen henkilön nimiin. Alaikäisen henkilön kohdalla sopimus tulisi siis tehdä esimerkiksi huoltajan nimiin. Sähkösopimuksen tehneen henkilön tulee olla täysi-ikäinen sopimuksen voimaanastumispäivänä.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Lähetä kysymyksesi meille alla olevin tiedoin niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian