Lumo Energia

Aurinkosähköjärjestelmien myyntiehdot

 

Yleiset myyntiehdot – Aurinkopaneelit kokonaistoimituksena

 

Kokonaistoimituksen sisältö

Aurinkopaneelien kokonaistoimitus koskee aurinko­sähkö­järjestelmän toimittamista ja asennusta asiakkaan hallinnassa olevan sähköverkkoon liitetyn kiinteistön yhteyteen, kiinteistön katolle, seinälle tai tontille asennettuna, sekä tähän liittyviä sähkötöitä.

 

Toimitussopimus

Myyjä toimittaa asiakkaalle kaupan sopimisen yhteydessä aurinkovoimalan toimitussopimuksen. Toimitussopimukseen on listattu kaikki toimitettavat komponetit sekä kohteella tehtävät sähkö- ja muut asennustyöt. Toimitussopimuksen lisäksi sovelletaan näitä yleisiä myyntiehtoja.

 

Toimituksen sisältö

Kokonaistoimitus sisältää aurinko­sähkö­järjestelmän toimituksen, järjestelmän asennuksen kartoituksessa sovitulla tavalla, opastuksen laitteiston käyttöön, tarvittavan ilmoituksen verkkoyhtiölle järjestelmän rekisteröimiseksi sekä takuun.

Opastus laitteiston käyttöön annetaan asennustyön yhteydessä. Myyjä toimittaa asiakkaalle kaikki asennukseen liittyvät dokumentit ja kytkentäkaaviot mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.

 

Toimituksen eteneminen

Ellei muuta ole sovittu, järjestelmän toimitus etenee alla mainitussa järjestyksessä.

1. Asiakas sopii Lumo Energian kanssa aurinko­sähkö­järjestelmän toimituksesta.

2. Lumo Energian myyntiedustaja lähettää tarvittavat tiedot toimitettavasta järjestelmästä asennusyhteistyökumppanille. Asentajan edustaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii asennuksen kartoituksesta. Asennuksen kartoituksen tarkoitus on varmistaa, että sovittu järjestelmä on mahdollista asentaa kohteeseen asiakkaan toivomalla tavalla. Erikseen sovittaessa kartoitus voidaan tehdä myös paikan päällä kohdekäyntinä. 

Toimituksen sisältöä ja hintaa voidaan päivittää kartoituksen yhteydessä havaittujen tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi paneelien sijoittelun ja lukumäärän osalta. Myyjä ilmoittaa asiakkaalle päivitetyn asennussuunnitelman ja pyytää asiakkaalta tälle hyväksynnän. Asennussuunnitelman muuttuessa on asiakkaalla oikeus perua kauppa.

Mikä asennus vaatii rakennusluvan tai ilmoituksen, toimittaa myyjä asiakkaalle tarvittavat tiedot asennettavasta järjestelmästä luvan tai ilmoituksen hakemista varten. Erikseen sovittaessa tiedot toimitetaan suoraan rakennusvalvontaan. Luvanvaraisuuden selvittäminen, luvan tai ilmoituksen hakeminen sekä tästä mahdollisesti aiheutuvat maksut ovat asiakkaan vastuulla.

2. Myyjä sopii asiakkaan kanssa asennuksen ajankohdan ja toimittaa asiakkaalle aurinkovoimalan toimitussopimuksen, johon on listattu kaikki toimitettavat komponetit sekä kohteella tehtävät sähkö- ja muut asennustyöt. 

3. Myyjä toimittaa tilatut komponentit asiakkaalle ennen asennusta. Komponenttien varastointi toimituksen jälkeen on asiakkaan vastuulla.

4. Järjestelmä asennetaan ennalta sovittuna ajankohtana kartoituksessa sovitulla tavalla. Asiakkaan ei tarvitse olla läsnä asennuksen aikana. Asiakkaan tulee järjestää asentajille pääsy asennuksen kannalta olennaisiin tiloihin. Asiakkaan on suositeltavaa olla tarvittaessa tavoitettavissa asennuksen aikana. 

5. Myyjä toimittaa kohteen paikalliselle sähköverkkoyhtiölle asennetun aurinko­sähkö­järjestelmän yleistietolomakkeen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan järjestelmän rekisteröintiä varten.

6. Kohteen paikallinen sähköverkkoyhtiö antaa asiakkaalle luvan kytkeä aurinko­sähkö­järjestelmä päälle. Aurinko­sähkö­järjestelmää ei tule kytkeä päälle ilman lupaa.

7. Myyjä toimittaa asiakkaalle kaikki asennukseen liittyvät dokumentit ja kytkentäkaaviot mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.

8. Lumo Energia tekee asiakkaan kanssa sopimuksen ylituotannon ostamisesta ja tämän hyvittämisestä asiakkaalle. Jos asiakas haluaa myydä ylituotannon jollekin toiselle yhtiölle, on sopimuksen tekeminen asiakkaan omalla vastuulla.

 

Maksuehdot

Maksuehto sovitaan erikseen ja on mainittu toimitussopimuksessa.

Aurinko­sähkö­järjestelmä on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Henkilöasiakas on oikeutettu hakemaan kotitalousvähennystä toimituksen työn osuudesta sen mukaisesti, kun se on eritelty toimitussopimuksessa. Kotitalousvähennyksen hakeminen on asiakkaan omalla vastuulla. 

 

Asennusaikataulu

Aurinko­sähkö­järjestelmä asennetaan ennalta sovitun mukaisena ajankohtana. Asentaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen hyvissä ajoin ennen asennusta sopiakseen tarkan ajakohdan. Asennus pyritään suorittamaan ennalta sovitussa ajassa, ja mahdollisesta viivästyksestä ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi.

Asennustyön ajankohta voidaan siirtää, mikäli tarvittavien lupien saanti viivästyy ja näin estää luvanvaraisen asennuksen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, jos lupaa ei olla saatu ennen asennuksen sovittua ajankohtaa.

Asiakkaan vastuulla on järjestää asentajille pääsy asennuksen kannalta olennaisiin tiloihin. Mikäli asennusta ei voidan suorittaa sovittuna aikana Asiakkaasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus suorittaa asennus loppuun myöhempänä ajankohtana, kuitenkin mahdollisimman pian. Asiakkaalla on oikeus siirtää asennuksen ajankohtaa ilmoittamalla siirrosta vähintään viikkoa aikaisemmin myyjälle.

Myyjällä on oikeus siirtää asennuksen ajankohtaa, mikäli sääolosuhteet eivät mahdollista järjestelmän asennusta tai turvallista työskentelyä, tai muusta pakottavasta syystä. Asennuksen viivästyessä on myyjä yhteydessä asiakkaaseen sopiakseen uudesta ajankohdasta asennukselle mahdollisimman pian. Asennusajankohdan siirrosta pakottavan syyn takia, tai valmistumisen viivästymisestä ei makseta asiakkaalle korvausta.

Asiakkaan tulee olla paikalla järjestelmän käyttöönottokoulutuksessa ja käyttöönottohyväksynnässä asennuksen päätyttyä. Erikseen sovittaessa käyttöönottokoulutus voidaan tehdä myös puhelmitse, minkä jälkeen asiakas hyväksyy käyttöönoton. Asiakkaalla on oikeus valtuuttaa myös toinen henkilö hyväksymään asennus.

 

 

Asentamisen ehdot

Myyjällä on oikeus siirtää asennustyö alihankintana kolmannelle osapuolelle. Asiakas antaa Lumo Energialle ja tämän käyttämälle alihankkijalle oikeuden asentaa aurinko­sähkö­järjestelmä asiakkaan tiloihin, ylläpitää ja huoltaa aurinko­sähkö­järjestelmään liittyvää teknologiaa sekä kerätä asiakkaan sähköntuotantotietoja.

Asennuksessa käytetään ainoastaan asentajan omia työvälineitä.

Sähköasennus saattaa vaatia kiinteistön sähkönjakelun lyhytaikaisen keskeytyksen. Asentaja ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle etukäteen. 

Maa-asennuksessa perustusten rakentaminen ja näiden kestävyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla. Maa-asennus ei sisällä kaapeliuran kaivuuta, ellei näin ole sovittu erikseen.

Asentajalla on oikeus käyttää asennuksessa asiakkaan sähköä ilman erillistä korvausta. Asiakas antaa asentajille oikeuden käyttää sosiaalitiloja asennuksen aikana.

 

Toimituksen luovutus ja vastaanotto

Asennuksen valmistuttua myyjä luovuttaa aurinko­sähkö­järjestelmän asiakkaan hallintaan ja vastuulle. Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Myyjä vastaa asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista siltä osin kun ne ovat aiheutuneet myyjän toiminnasta. Myyjän korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on aurinko­sähkö­järjestelmätoimituksen kokonaishinnan suuruinen. 

 

Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisesta aiheutuneesta vahingosta myyjälle kirjallisesti 30 vrk kuluessa vahingon syntymisestä.

 

Asiakasta suositellaan varmistamaan, että kiinteistön vakuutus kattaa aurinko­sähkö­järjestelmään kohdistuvan vahingon.

 

Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus asiakasta kuulematta Lumo Energia Oyj:n konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osakkuusyhtiölle.

 

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain 6.luku (kotimyynti ja etämyynti) mukaisesti kuluttaja voi peruuttaa etämyyntikaupan 14 päivän kuluessa tilaussopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus tulee lähettää sähköpostilla myyjälle. 

Myyjällä on oikeus tarkastaa asiakkaan luottotiedot sekä peruuttaa toimitussopimus tarkistuksessa ilmenneen maksuhäiriön perusteella. 

 

Takuuehdot

Takuuajat on mainittu asennettavien komponenttien osalta toimitussopimuksessa, ja ne alkavat aurinko­sähkö­järjestelmän hyväksytystä vastaanotosta. 

Takuu kattaa osien ja laitteiden materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu kattaa myös viallisten osien ja laitteiden vaihtotyön kahden vuoden ajan. Asiakkaan tulee ilmoittaa  Lumo  Energia Oyj:lle mahdollisesta virheestä viiveettä sen havaitsemisen jälkeen. Lumo Energian vastuulla on virheen selvittäminen sekä korjaavien toimenpiteiden suorittaminen kohtuullisessa ajassa. Takuun piiriin kuuluvan vian osalta Lumo Energia Oyj:llä on oikeus valintansa mukaan korjata tai vaihtaa viallinen komponentti. Myyjän vastuu aurinko­sähkö­järjestelmän, sen osien ja asennustyön virheestä rajoittuu takuuaikana todettuihin virheisiin.

Takuu ei kata:

• asiakkaan mahdollisen oman asennuksen, korjauksen tai järjestelmätoimituksen ulkopuolisten laitteiden vaikutuksesta tapahtunutta virhettä

• tuotteen käyttö- tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen muuntamisesta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita

• viallisen osan tai laitteen aiheuttamia vahinkoja

• asiakkaan mahdollista saamatta jäänyttä sähköntuotantoa, kun tuote ei ole käytettävissä, eikä mitään muita välillisiä kustannuksia

• ulkopuolisen tekijän kuten esim. ilkivallan, ukkosen, tulvan, tulipalon, räjähdyksen, maanjäristyksen, poikkeuksellisen raekuuron, lentävien kivien tai muun poikkeuksellisen syyn aiheuttamia vaurioita

• sähköverkossa tapahtuneesta ylijännitteestä johtuneita vaurioita

• mahdollisiin datapalveluihin, internetsivuihin tai järjestelmän ohjaustoimintojen ylläpitoon, näkyvyyteen tai päivityksiin liittyviä asioita.

Asiakas vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seurausta asiakkaan omien osien ja laitteiden asennuksesta tai niiden vaikutuksesta tuotteen toimintaan ja vahingoista, jotka olisi voitu estää tuotteen käyttö- sekä huolto-ohjeiden asianmukaisella noudattamisella.

Näitä takuuehtoja tai niiden noudattamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.