Myyntiehdot

Yleiset myyntiehdot

Lumo Energia Oyj noudattaa Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014). Ehtoihin voit tutustua Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla.

Laskutusväli ja -tapa

Sähköstä laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan joka kuukausi jälkikäteen, ellei muuta ole sovittu. Kolmen kuukauden välein tapahtuva laskutus on lisäpalvelu, josta veloitetaan 1,90 €/kk. Toteutunut kulutus määräytyy jakeluverkkoyhtiön mittausdatan perusteella.

Asiakas voi valita laskutustavaksi joko sähköpostitse tai kirjeitse toimitettavan laskun. Kuluttaja-asiakas voi tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissa saatuaan ensimmäisen laskunsa. Yritysasiakas voi vastaanottaa sähkölaskun toimittamalla Lumo Energialle ostolaskujen vastaanottamiseen vaaditun OVT-tunnuksen. Kaikki laskutustavat ovat maksuttomia.

Sähkönsiirron laskuttamisesta vastaa paikallinen verkkoyhtiö.

Asiakkaan maksukyvyn tarkistaminen

Pi­dä­täm­me oi­keu­den luot­to­tie­to­jen tar­kis­ta­mi­seen Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:n re­kis­te­ris­tä. Mi­kä­li asiak­kaal­la il­me­nee voi­mas­sa ole­via mak­su­häi­riöi­tä, Lu­mo Ener­gia pi­dät­tää oi­keu­den vaa­tia koh­tuul­lis­ta va­kuut­ta so­pi­muk­sen aloit­ta­mi­sek­si. Va­kuu­des­ta ei mak­se­ta kor­koa. Lu­mo Ener­gial­la on myös oi­keus rea­li­soi­da va­kuus erään­ty­nei­den säh­kö­las­ku­jen kat­ta­mi­sek­si.

Sopimuksen solmiminen ja peruminen

Tilausta tehdessä asiakas vastaa toimitettujen tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Lumo Energia epäilee virhettä, pyrimme olemaan yhteydessä asiakkaaseen resurssien puitteissa.

Internetin kautta tehdyt tilaukset ja sopimukset katsotaan etämyynniksi, ja niihin pätee aina 14 vuorokauden maksuton peruutusoikeus. Tilauksen perumisesta tulee ilmoittaa myyjälle kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Peruutusoikeus ei päde tilanteissa, joissa sähköntoimitus on aloitettu asiakkaan toiveesta jo ennen 14 vuorokauden perumisajan umpeutumista.

Sopimusasiakirjat muodostavat myyntisopimuksen sisällön. Jos myyntisopimuksen ja siinä mainittujen dokumenttien sisällöt ovat ristiriitaiset keskenään, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

 1. Yksilölliset tuotekohtaiset sopimusehdot
 2. Sähkönmyyjän hinnastot
 3. Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot (SME 2014)

Muut ehdot

 • Mi­kä­li Lu­mo Ener­gian säh­kö­so­pi­muk­sen voi­maa­nas­tu­mi­nen es­tyy asiak­kaan ai­kai­sem­man säh­kön­myyn­ti­so­pi­muk­sen mää­räai­kais­kau­den joh­dos­ta, on Lu­mo Ener­gial­la 12 kuu­kaut­ta kes­tä­vä val­tuu­tus saat­taa ti­laus voi­maan.
 • Lu­mo Ener­gia pyr­kii huo­mioi­maan toi­vo­tun aloi­tus­päi­vän, mut­ta ei vas­taa hai­tas­ta, mi­kä­li toi­mi­tus vii­väs­tyi­si.
 • Jos sopimus alkaa takautuvasti, kulutuksesta laskutetaan sovitun sopimuksen alkua edeltävältä ajalta markkinahinnan mukaisesti.
 • Lu­mo Ener­gia ei hy­vi­tä soi­tois­ta asiak­kaal­le ai­heu­tu­via ku­lu­ja tai asioin­tiin va­rat­tua ai­kaa.
 • Ti­lauk­sen li­sä­tie­toi­hin tu­lee li­sä­tä vain ti­lauk­sen kan­nal­ta oleel­li­sia tie­to­ja.
 • Mahdollisista hinnanmuutoksista tiedotetaan asiakkaalle aina vähintään 30 vuorokautta etukäteen. Hinta ei kuitenkaan voi muuttua määräaikaisjakson aikana.
 • Aloi­tet­tu kat­kai­sup­ro­ses­si si­säl­täen mah­dol­li­sen uu­del­leen­kyt­ken­nän: 25 €
 • Asia­kir­ja- ja sel­vi­tys­työt: 60 €/alkava 30 min
 • Yli­mää­räi­sen suo­ri­tuk­sen pa­lau­tus ja vir­he­suo­ri­tuk­sen koh­dis­ta­mi­nen: 10 €
 • Maksuhuomautuskulu: 5 €
 • Lumo Energialla on oikeus käyttää asiakkaan tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.
 • Jos kohteen vuosikulutusarvio on alle 1MWh/vuosi, veloitamme ylläpitomaksun 2,90 €/kk. Jos todellinen kulutus eroaa arviosta, asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tuotekohtaiset myyntiehdot

MarkkinaPlus ja Fiksu

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
 • Irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Sähkön kuukausittain vaihtuva hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssistä ostetun sähköenergian Suomen kuukausittaisen keskihinnan mukaan. Hintaan lisätään sähkönmyyjän marginaali 0,61 snt/kWh se­kä si­sää­nos­tos­ta muo­dos­tu­vat ku­lut 0,5 snt/kWh.

Tuntispot

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
 • Irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Sähkön tunneittain vaihtuva hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin mukaan. Tuntispot-sopimuksessa kuluttaja maksaa kunakin tuntina käytetystä energiasta kyseisen tunnin Suomen alueen spot-hintaa, johon lisätään sähkönmyyjään marginaali. 
 • Laskulla näkyvä energian keskihinta lasketaan kertomalla käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kunkin tunnin pörssihinnalla ja laskemalla tuntiarvot yhteen. Tästä summasta osoitetaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään marginaalimme 0,24 snt/kWh (sis. alv. 24 %).  
 • Energian tun­ti­koh­tai­sia hin­to­ja ei eri­tel­lä säh­kö­las­kul­la.

2 v Määräaikainen

 • Määräaikainen sopimus 24 kuukauden ajan
 • So­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa ulosmuu­ton yh­tey­des­sä 14 vuo­ro­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • So­pi­muk­sen mää­räa­jan päät­tyes­sä asiakas saa tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei vahvista tarjousta, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana toimittamamme hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 14 vuorokauden irtisanomisaika.

1 v Määräaikainen

 • Määräaikainen sopimus 12 kuukauden ajan
 • So­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa ulosmuu­ton yh­tey­des­sä 14 vuo­ro­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • So­pi­muk­sen mää­räa­jan päät­tyes­sä asiakas saa tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei vahvista tarjousta, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana toimittamamme hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 14 vuorokauden irtisanomisaika.

6 kk Määräaikainen

 • Määräaikainen sopimus kuuden kuukauden ajan
 • So­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa ulosmuu­ton yh­tey­des­sä 14 vuo­ro­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • So­pi­muk­sen mää­räa­jan päät­tyes­sä asiakas saa tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei vahvista tarjousta, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana toimittamamme hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 14 vuorokauden irtisanomisaika.

3 kk Määräaikainen

 • Määräaikainen sopimus kolmen kuukauden ajan
 • So­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa ulosmuu­ton yh­tey­des­sä 14 vuo­ro­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • So­pi­muk­sen mää­räa­jan päät­tyes­sä asiakas saa tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei vahvista tarjousta, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana toimittamamme hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 14 vuorokauden irtisanomisaika.

Hyvä

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
 • Irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.

Tasaraha

 • Määräaikainen sopimus 12 kuukauden ajan
 • Sopimuksen voi irtisanoa ulosmuuton yhteydessä 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • Sopimuksen määräaikaiskauden päättyessä sopimus uusiutuu automaattisesti seuraavalle 12 kuukauden määräaikaisjaksolle. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa sopimustyppiä tai sähkönmyyjää ennen seuraavan määräaikaisjakson alkamista.
 • Jos asiakas haluaa vaihtaa sähkönmyyjää määräaikaiskauden päättyessä, tulee hänen irtisanoa sopimus Omat sivut -palvelussa tai ottamalla yhteyttä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme. Irtisanomisaika on 14 vuorokautta.
 • Mikäli sopimuksen hintaan tai muihin ehtoihin tulee muutoksia sopimuskauden uusiutuessa, ilmoitetaan siitä asiakkaalle sähköpostitse 30 vuorokautta ennen uuden sopimuskauden alkamista.
 • Kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu sopimus sisältää sähkön käytön kiinteään kuukausihintaan, joka vaihtelee kulutusluokittain. Sopimus on jaettu neljään eri kulutusluokkaan vuosikulutuksen mukaan. Pakettien kulutusrajat ovat seuraavat:
  • S: 2 500 kWh/vuosi
  • M: 4 000 kWh/vuosi
  • L: 5 500 kWh/vuosi
  • XL: 7 000 kWh/vuosi
 • Mikäli asiakkaan kulutus ylittää paketin vuosikulutusrajan sopimuskauden aikana, laskutetaan asiakasta kulutuksen mukaan 6,99 snt/kWh kiinteän kuukausihinnan lisäksi.
 • Paketin voi vaihtaa korkeamman kulutusluokan pakettiin kesken sopimuskauden (esimerkiksi paketista S pakettiin M). Pakettia ei kuitenkaan voi vaihtaa matalamman kulutusluokan pakettiin (esimerkiksi paketista L pakettiin M) kesken sopimuskauden.
 • Mikäli laskutusjakso on lyhyempi kuin täysi kuukausi, tuotteelle lasketaan päiväkohtainen hinta, joka perustuu verkkosivuilla tilausvaiheessa ilmoitettuun kuukausihintaan. Mikäli kuukausihinta olisi esimerkiksi 30 euroa ja kuukaudessa 30 päivää, olisi päiväkohtainen hinta 1 euron.
 • Sivustollamme on arvioitu, minkä kokoiseen asuntoon mikäkin paketti sopii. Sähkönkulutus voi kuitenkin vaihdella saman kokoisissakin asunnoissa esimerkiksi asukkaiden määrän ja kulutustottumusten mukaan. Asiakkaan tulee aina tarkistaa oman asuntonsa vuosikulutusarvio ja valita sopiva paketti sen perusteella.

Kekkonen

 • Määräaikainen sopimus 24 kuukauden ajan
 • So­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa ulosmuu­ton yh­tey­des­sä 14 vuo­ro­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä ensimmäisen kahden kuukauden ajan.
 • Seuraavat neljä kuukautta hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssin Suomen hinta-alueen kuukausittaisen keskihinnan mukaan. Hintaan lisätään marginaalimme 1,50 snt/kWh.
 • So­pi­muk­sen mää­räa­jan päät­yttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssin Suomen hinta-alueen kuukausittaisen keskihinnan mukaan. Hintaan lisätään marginaalimme 1,50 snt/kWh. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 14 vuorokauden irtisanomisaika.

Vapaa

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
 • Irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä Omat sivut -palvelussa tai kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, asiakaspalveluumme.

Vaihto-oikeus

 • Vaihto-oikeus on maksullinen lisäpalvelu, joka oikeuttaa asiakkaan tekemään uuden määräaikaisen sopimuksen kesken määräaikaiskauden.
 • Vaihto-oikeuden voi hyödyntää Lumo Energian määräaikaiseen sopimukseen, jonka sopimuskausi on yhtä pitkä tai pidempi kuin nykyisen sähkösopimuksen.
 • Vaihto-oikeus on sidottu sähkösopimuksen määräaikaiskauteen, eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden.
 • Vaihto-oikeus laskutetaan kuukausittain sähkölaskun yhteydessä.
 • Mikäli kyseessä on 6 tai 12 kuukauden määräaikainen sopimus, vaihto-oikeuden voi käyttää kerran sopimuskauden aikana.
 • Mikäli kyseessä on 24 kuukauden määräaikainen sopimus, vaihto-oikeuden voi käyttää kerran 12 kuukauden aikana.
 • Vaihto-oikeuden voi liittää määräaikaiseen sopimukseen vain sopimuksen teon yhteydessä.
 • Vaihto-oikeuden voi liittää sellaisen kohteen sähkösopimukseen, jossa kulutus on max. 30 000 kWh/vuosi.
 • Kun asiakas haluaa hyödyntää vaihto-oikeuden, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Uusi sopimus voi astua voimaan aikaisintaan seuraavana arkipäivänä vaihto-oikeuden käytön ilmoittamisesta.
 • Mikäli vaihto-oikeutta ei ole käyttänyt sopimuksen määräaikaiskauden päättymiseen mennessä, asiakkaan tulee itse irtisanoa vaihto-oikeus ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muussa tapauksessa vaihto-oikeus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana maksullisena lisäpalveluna.

Kampanjaehdot

 • Kampanjakoodilla saatua hyvitystä ei voi muuttaa rahaksi. Hyvitystä ei voi muuttaa rahaksi myöskään siinä tapauksessa, että asiakas irtisanoo sähkösopimuksena Lumo Energialta ennen kuin on saanut täyden hyvityksen. Kampanjakoodin saaja ei voi olla Lumo Energian nykyinen asiakas. Uuden asiakkaan on tehtävä sähkösopimus lumoenergia.fi-sivustolla voidakseen hyödyntää edun. Uusi asiakas voi hyödyntää vain yhden kampanjakoodin. Kampanjaetua ei voi yhdistää muihin kampanjoihin.

 

Seuraa unelmiasi, älä hintoja

Kuuden kuukauden määräaikainen sopimus erittäin edullisesti, vaikka heti.

 • Kiinteä kilowattituntihinta 4,99 snt/kWh
 • Ei perusmaksua – Säästät jopa 50 € vuodessa!
 • Ei pitkää sitoutumista

Artikkelit

Asiakaspalvelu

Arvostamme asiakkaitamme ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, paremman sähkösopimuksen.

Usein kysytyt kysymykset

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

09 4272 0444 [email protected]