Lumo Energia

Lumo Energias dataskyddsbeskrivning

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).
 

Registeransvarig

Lumo Energia Oy
FO-nummer: 2701773-4
Adress: Industrigatan 21, 00510 Helsingfors
Telefon: 09-4272 0444
E-post: kundtjä[email protected]

 

Personuppgiftsansvarig

Otto Savasti
Telefon: 041-366 5277
E-post: [email protected]

 

Personregistrets namn

Lumo Energias kundregister

 

Ändamålen och grunderna för att behandla personuppgifter

De rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter är:

 • Den registrerades samtycke till att hens personuppgifter behandlas
 • Avtal mellan den registrerade och den registeransvarige
 • Utförande av den registeransvariges lagstadgade skyldigheter
 • Registeransvariges legitima intresse

 

Syftet med användningen av personuppgifter är att:

 • Hantera och utveckla kundrelationen mellan företaget och kunden
 • Underhåll, tillhandahållande, utveckling och leverans av produkter och tjänster
 • Marknadsföring av produkter och tjänster
 • Kontroll och återbetalning av betalningar
 • Användning av inspelade telefonsamtal för att utveckla kundtjänsten

 

Stadgeenliga informationskällor

Informationen i personregistret erhålls enligt regel av den registrerade själv.

 

Behandlade personuppgifter

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Kön
 • Språk
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress och adress
 • Tillstånd för direktmarknadsföring
 • Samtal inspelade av kundtjänsten
 • Information som gäller kundens använda tjänster
 • Betalnings- och kreditdata som behövs för att säkerställa kundens kreditvärdighet
 • Uppgifter om anläggningen för energiförbrukningen
 • Energiförbrukningsdata

 

Lagenligt överförande och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter utlämnas i regel inte. Personuppgifter överförs således inte utanför EU och EES.

 

Personuppgifterna kan dock överföras och utlämnas till t.ex. myndigheterna om lagen så kräver.  

 

Skydd av personuppgifterna

Personuppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska metoder. Endast Lumo Energias anställda eller dess behöriga underleverantörer, som behöver informationen i sina arbetsuppgifter, har rätt att göra det. Varje behörig användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet och binder sig till att hålla kunduppgifterna konfidentiella.

 

Profilering

Personuppgifterna används inte för profilering eller annat automatiserat beslutsfattande.

 

Den registrerades rättigheter

 

Rätt om tillträde till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse om de egna personuppgifterna behandlas samt erhålla en kopia på sina personuppgifter.

 

Rätt om att korrigera personuppgifterna

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om hen korrigeras.

Den registrerade har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att tillhandahålla nödvändig ytterligare information.

 

Rätt att få personuppgifterna raderade

Den registrerade har rätt att be om att få sina personuppgifter raderade, om:

a. personuppgifterna inte längre krävs för de ändamål för vilka de samlades in;

b. den registrerade drar tillbaka sitt samtycke som behandlingen av personuppgifterna baserat sig på, och det inte finns annan rättslig grund för behandlingen; eller

c. personuppgifterna har behandlats olagligen.

 

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa sina personuppgifters behandling, ifall/om:

a. den registrerade bestrider riktigheten i sina personuppgifter;

b. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och begär istället att deras användning begränsas; eller

c. den registeransvarige inte längre behöver personuppgifter för de ursprungliga syftena med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att utarbeta, presentera eller försvara ett juridiskt krav.

 

Rätt att motsätta sig behandlingen

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter på grundval av sin specifika personliga situation.

Den registeransvarige ska inte längre behandla den registrerades personuppgifter såvida inte den registeransvarige kan visa att det finns ett tvingande och berättigat skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller är nödvändigt för att upprätta, presentera eller försvara ett juridiskt krav.

Den registrerade har också rätt att när som helst och utan kostnader motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, inklusive profilering, till de delar som det handlar om direktmarknadsföring.

 

Rätt att dra tillbaka samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts före återkallandet.  

 

Rätt att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att lämna och erhålla personuppgifter om sig själv i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbar form och att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig.

 

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgifter är den dataskyddskommissionär som agerar i samband med justitieministeriet. Du har rätt att hänvisa ärendet till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig bryter mot relevant lagstiftning.

 

Kontakt

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer relaterade till utövandet av egna rättigheter, bör den registrerade kontakta dataskyddsombudet.